Filadelfijska crkva 4.dio

Filadelfijska crkva 4.dio

I SADA…

Današnje institucije ovoga svijeta nisu zadovoljile duhovne kriterije neba.

Stoga je na Filadelfijskoj crkvi danas zadatak donijeti nove stvari na ovaj svijet, stvari
napravljene po viziji duha, stvari u kojima je “upuhana” nova količina duha Boţjeg po onoj
biblijskoj riječi: “Novo vino u nove mjehove.” (Biblija).

Ovo djelovanje Filadelfijske crkve dakle, prati val novoga izlića duha, duha za kojega Biblija
piše “da će zahvatiti svako tijelo.”, duha po kojem će se spasiti, ili osuditi ovaj svijet, duha
koji će nam u toj novoj količini otkriti nove dimenzije slobode (“Gdje je duh, tamo je
sloboda.” Biblija).

Na taj način bi vjernici Filadelfijske crkve, već na ovoj zemlji, mogli proći dio onog njoj
obećanog Isusovog puta iza vrata “kojih NITKO neće zatvoriti.”

Ova istina je nešto što svijet do sada nije mogao vidjeti, na što svijet do sada nije mogao
računati u svojim računicama.

I tu su bili u pravu. To u računicama do sada zaista nije postojalo.

Ili drugim riječima, kako sam ovo već rekla, kršćani do danas nisu postigli savršenstvo na
kojeg su pozvani, i to ne samo u punini kao narod, nego NITKO.

Ali kroz milost, ali i upornost nekih, kriterij je spušten i neki su zahvaćeni njime. Isus je
dakle, izašao ususret ovoj crkvi, sa razlogom.

Na ovo mnogi nisu računali, kao što ni zmija u Edenu nije mogla izračunati krajnji ishod
stvari na kraju vremena.

Ova daljnja bitka koja stoji pred vjernikom filadelfijske crkve, je dakle već dobivena bitka, i
ona je zapravo ova: preoblikovati, dizajnirati svijet po svojoj viziji u duhu, da oni sami mogu
disati i ţivjeti, već sada na zemlji.

I ova bitka je osuđena na pobjedu dok god je Filadelfijska crkva tu.

ALI,

Filadelfijski vjernici su uspjeli probiti nebo za realizaciju svog svijeta, svijeta koji
PARALELNO moţe stajati na ovome svijetu, bez da se sa njim izkomprimitira, odnosno ova
crkva ima na sebi dovoljno Boţje milosti za zaštitu vizije svijeta kojim hoda i diše.

Budući da njen svijet postoji PARALELNO sa drugim svjetovima, treba biti svjestan da će
sistemi tame i dalje postojati na zemlji.

Mi kao duhovna bića, moramo biti svjesni da je ova zemlja dom i demona.

Isus je bio svjestan toga i kada je oslobađao ljude od demona, nije ih slao u pakao, nego izvan
ljudi a ponekad i tamo gdje su ga molili da ih pošalje, u svinje.

Normalno je da đavlu ne vjerujemo i da ga stalno drţimo na oku, ali ova intezivna paţnja
odvlači nas od toga da vidimo ovu novu nadu, Filadelfijsku crkvu i njeno obećanje, dakle
sasvim novi svijet koji nam se nudi da ga mi kreiramo sada na zemlji.

Stoga se ne trebamo odviše uzbuđivati kada vidimo đavolska djela i sisteme.

Jer đavao se neće promijeniti. MI ga nećemo promijeniti.

Dokle god mu čovjek daje mjesta, on će tu i djelovati.

Ali ponuđeno nam je da moţemo napraviti samo svoje stvari, svoje svjetove – bez njega.

Upravo to radi Filadelfijska crkva.

A to je radila i prva crkva.

Bog neće zabraniti, još, da đavao ţivi na zemlji, ali on ne moţe taknuti naše stvari bez Boţjeg
odobrenja. To je nebesko- zemaljski zakon koji đavao MORA poštivati.

Ipak, ovo njegovo dopuštenje ili nedopuštenje je sloţenija stvar i treba je razumjeti da bi imali
svjesnu puninu u zaštiti. (“Moj narod gine jer nema znanja.”Biblija)

Zato je vaţno da crkva bude jaka, da bi se zaštitila, jer djelo zaštite je obostrano, od Boga i od
nas. Koliko je do njega i KOLIKO JE DO NAS (Sjetimo se Petra u tamnici i zagovaranja
braće.).

Energična molitva pravednika probija nebo i zagovara, čuva braću…

Zato je organizacija, Filadelfijska crkva, vaţna, jer kako kaţe Biblija

“Trostruko uţe ne kida se lako.”.

Mi znamo da je Bog svemoguć, ali trebamo znati da se on bavi LINIJOM AUTORITETA,
odnosom VRHOM linije autoriteta.

Ako, dakle zakaţu oni koji po toj liniji nose vrh autoriteta, onda je teţe, iako i dalje nije
nemoguće. Svijet zna da ovako djeluju stvari u duhovnom svijetu. Vrijeme je da to nauče i
kršćani. Podsjetimo se još i ovoga u vezi “Novo vino u nove mjehove.” Biblija: dok se pune
duhom ove nove stvari, paralelno se donose i sudovi starim stvarima. Stoga neka Bog da
mudrosti, hrabrosti, viziju, jasno pozvanje, Njegovog duha, onima koji hoće donijeti na svijet
ove nove nebeske stvari u bilo kojem segmentu ţivljenja. Da vjernik Filadelfijske crkve moţe
disati dubokim dahom već ovdje na zemlji. Ja znam: Bog HOĆE dati te stvari svojima. * * * I
za kraj rekla bih još jednu vrlo ozbiljnu riječ opomene za kršćane. Jedan od najjasnijih
znakova posljednjeg vremena je skupljanje rasijanog ţidovskog naroda u njihovu zemlju.
Svjedoci smo toga događaja danas. Biblija piše da će Ţidovi biti rasijani po svijetu “Dok se ne
navrše vremena pogana.” Dakle, pošto su Ţidovi izgnali Isusa, milost je došla poganima preko
apostola Pavla, uglednog predstavnika ţidovskog naroda. Danas jeste ono vrijeme koje je u
procesu zatvaranja milosti za pogane, i Boţji pogled se vraća Ţidovima. Dakle, ispunilo se
vrijeme pogana. Ţidovi u svojoj zemlji čekaju obećanog Mesiju. Sada: Ovo današnji kršćani
znaju, i ono što oni čine je da masovno pokušavaju biti tamo – u današnjem Izraelu. Bilo
preko financija, bilo fizički, ili već kako… Na ovaj način oni dokazuju da nisu uzrasli u visinu
svog duhovnog poziva koji kao kršćani imaju. Što reći o ovoj stvari…? Kao prvo: Zašto bi
netko mijenjao veće za manje? Kao kršćani mi već imamo Mesiju, otkriven nam je, već nam
je došao. A kada bude opet došao za kršćane, to ćemo jasno vidjeti, i to neće biti na ovoj
zemlji. Biblija jasno piše kako će doći , i piše da će ga svako oko vidjeti. A kada nakon toga,
drugi put, bude došao na zemlju, bez brige – nema načina da od njega ne budemo nađeni. Kao
drugo: Ţidovima (dijelu ili svima- druga priča) tek predstoji najveća kušnja, i ako kao kršćani
budemo čekali njihovog Mesiju, zapravo smo dio onih šest crkava i proći ćemo njihovu tešku
sudbinu koju dijele sa svijetom. I treće: Da ne govorim o tome da se u ovdje spomenutoj,
zadnjoj kušnji, radi o najvećoj prijevari – ikada. Koliko mislimo da smo tome dorasli? Ono
što plaši kršćansku crkvu u ovom proročanstvu o “gotovom vremenu pogana”, jeste jedan
segment koji izaziva ljubomoru kod kršćana. Naime, ljubomora je uvijek prisutna kod pojave
većeg pomazanja, kako kroz Bibliju, tako i kroz sveukupnu povijest. Kršćani dakle
usmjeravaju paţnju prema ţidovskoj naciji i budno gledaju: što to Bog ima za njih, da im ne
bi što promaklo. Što god Bog ima za njih, neka im i bude, a kršćani ne trebaju biti tu da to iti
vide!!! Ali kršćani niti nemaju razloga za ovu ljubomoru. Naime, Abraham je dobio obećanje

i potomstvo “preko slobodne ţene”, dakle ne po tijelu. Kako se dakle ovo obećanje potomstva
po slobodnoj ţeni, manifestira sada kod kršćana, kada se milost vraća na Ţidove?
Jednostavno, POJAVOM FILADELFIJSKE CRKVE. Kao što ni Ţid.” Biblija (Ţidovi će se
dakle, staviti na kušnju da se utvrdi tko jeste i tko nije, i nakon nevolje izaći će oni probrani.),
tako ni kršćani nisu svi kršćani po mjeri Filadelfijske crkve. Dakle, Boţji se pogled vraća
ţidovskom narodu, i paralelno i istovremeno sa tim Filadelfijska crkva jedina dobiva “otvoren
put koji nitko zatvoriti neće”. Ona je dakle, imala svoju nevolju, zašto bi išla natrag u svjetsku
sudbinu i prolazila to dva puta. Ona je ušla u dimenziju DUHA. Dakle, postoji danas
“naprijed” za kršćane, a to je Filadelfijska crkva i ona se dešava paralelno sa dešavanjima u
Izraelu. Jednostavno, duh nosi one koji su zaista njegovi, bez obzira gdje se on sam kretao (ka
poganima ili Ţidovima). Zato jer su svi u obećanju Abrahamovom, djeca slobodne ţene. Ovi
vjernici su ušli u dimenziju toga obećanja, u duh toga obećanja. A tu, u duhu: “više nema ni
poganina, ni Ţidova” Biblija. Nekako, Duha Boţjeg ova podjela kao da ne zanima. Dakle, ovo
je kršćanima danas najveća budućnost i nada – Filadelfijska crkva. A sigurno nije povratak u
Izrael. Molimo za mir Izraela, blagoslivljajmo ga… Ali znajmo gdje se danas kršćanstvo
nalazi i što mu je DANAS ponuđeno, da bi zaista imali sami izbor. * * * Filadelfijska crkva se
obračunala sa mamonom (“Bogu ILI mamonu”…Biblija). Mamon zato NEMA udijela u njoj.
Zbog toga ona moţe PARALELNO postojati sa mamonskim sistemima, baš kao što je
biblijski Izrael mogao ţivjeti u miru pod svojim kraljevima koji su čuvali zakone Boţje, i to
unatoč velikom svom blagu i glasovitom bogatstvu PORED neznaboţačkih susjeda. Ali
postoji organizacija Filadelfijske crkve: njene sluţbe, darovi i općenito ţivot…, koji vodi i
daje SAMO Isus Krist. Kroz ljude – da, ali Isus Krist. Samo ovako i sa ovim autoritetom
moţemo ući u mjeru Filadelfijske crkve i ići ka velikoj snazi koju Bog daje. Na ovo smo
pozvani. I imamo odgovornost i prema svijetu, svijetu koji ne vidi nadu u današnjem
bljedunjavom formalnom kršćanstvu, prema svijetu koji jako dobro zna njihove grijehe. I
imamo odgovornost prema Bogu, koji je sve učinio da nam omogući da MOŢEMO imati
snage sve to učiniti. A kako sam rekla, On “Poštenjem na poštenje uzvraća.”. Tako biti
pripadnikom Filadelfijske crkve, to nosi svoje razloge i uzroke, kao i posljedice. Bog je
milostiv i Njegov sud Njegovima je drugačiji od suda svijetu. Ali trebali bi biti svjesni, a
posebno vjernik Filadelfijske crkve, da su sada ponuđene mogućnosti koje će u relativno brzo
vrijeme biti iza nas i neponovljve, a plodovi svega ovoga trajni i upravo onakvi kako ih
vjernici sada oblikuju. A kao tako oblikovani, bit će dio NAS zauvijek. Kraj ovi nisu svi
Ţidovi: “Evo, ja ti dajem ljude iz *sinagoge *Sotonine, od onih koji sebe drţe *Ţidovima, ali
to nisu, jer laţu..

.” Biblija (Ţidovi će se dakle, staviti na kušnju da se utvrdi tko jeste i tko nije, i nakon nevolje
izaći će oni probrani.), tako ni kršćani nisu svi kršćani po mjeri Filadelfijske crkve. Dakle,
Boţji se pogled vraća ţidovskom narodu, i paralelno i istovremeno sa tim Filadelfijska crkva
jedina dobiva “otvoren put koji nitko zatvoriti neće”. Ona je dakle, imala svoju nevolju, zašto
bi išla natrag u svjetsku sudbinu i prolazila to dva puta. Ona je ušla u dimenziju DUHA.
Dakle, postoji danas “naprijed” za kršćane, a to je Filadelfijska crkva i ona se dešava
paralelno sa dešavanjima u Izraelu. Jednostavno, duh nosi one koji su zaista njegovi, bez
obzira gdje se on sam kretao (ka poganima ili Ţidovima). Zato jer su svi u obećanju
Abrahamovom, djeca slobodne ţene. Ovi vjernici su ušli u dimenziju toga obećanja, u duh
toga obećanja. A tu, u duhu: “više nema ni poganina, ni Ţidova” Biblija. Nekako, Duha
Boţjeg ova podjela kao da ne zanima. Dakle, ovo je kršćanima danas najveća budućnost i
nada – Filadelfijska crkva. A sigurno nije povratak u Izrael. Molimo za mir Izraela,
blagoslivljajmo ga… Ali znajmo gdje se danas kršćanstvo nalazi i što mu je DANAS
ponuđeno, da bi zaista imali sami izbor. * * * Filadelfijska crkva se obračunala sa mamonom
(“Bogu ILI mamonu”…Biblija). Mamon zato NEMA udijela u njoj. Zbog toga ona moţe

PARALELNO postojati sa mamonskim sistemima, baš kao što je biblijski Izrael mogao
ţivjeti u miru pod svojim kraljevima koji su čuvali zakone Boţje, i to unatoč velikom svom
blagu i glasovitom bogatstvu PORED neznaboţačkih susjeda. Ali postoji organizacija
Filadelfijske crkve: njene sluţbe, darovi i općenito ţivot…, koji vodi i daje SAMO Isus Krist.
Kroz ljude – da, ali Isus Krist. Samo ovako i sa ovim autoritetom moţemo ući u mjeru
Filadelfijske crkve i ići ka velikoj snazi koju Bog daje.

Oglasi

Komentiraj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s